top of page

Algemene voorwaarden Wandelcoaching

Artikel 1.    Definities

In deze algemene voorwaarden geleden de volgende definities:

 1. Opdrachtnemer: Blankestijn Wandel- en Leefstijlcoaching

 2. Opdrachtgever: de werkgever, persoon of instantie die opdracht verleend aan Blankestijn Wandel- en Leefstijlcoaching.

 3. Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever

 4. Coachee: de persoon die deel gaat nemen aan het coaching traject

 

Artikel 2.    Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van diensten door of namens Blankestijn Wandel- en Leefstijlcoaching.

 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als deze schriftelijk zijn bevestigd door de opdrachtnemer en gelden alleen voor de opdracht waarvoor ze zijn gemaakt.

 3. Deze algemene voorwaarden prefereren te allen tijde boven andere eventueel van toepassing zijn de (conflicterende) algemene voorwaarden.

 4. Blankestijn Wandel- en Leefstijlcoaching is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 

Artikel 3.    Offertes

 1. Alle offertes worden schriftelijk uitgebracht met een omschrijving van de werkzaamheden.

 2. Alle offertes van zijn vrijblijvend en maximaal 2 weken geldig, tenzij een ander aanvaardingstermijn staat vermeld.

 3. Een opdracht komt tot stand zodra opdrachtgever de overeenkomst, behorende bij de offerte, heeft ondertekend en de opdrachtnemer deze heeft ontvangen.

 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 4.    Prijzen

 1. Alle prijzen die Blankestijn Wandel- en Leefstijlcoaching hanteert zijn in euro’s (incl. BTW) en exclusief eventuele overige kosten zoals reiskosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

 2. Alle prijzen die Blankestijn Wandel- en Leefstijlcoaching hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Blankestijn Wandel- en Leefstijlcoaching te allen tijde wijzigen.

 3. Indien partijen voor een dienstverlening door Blankestijn Wandel- en Leefstijlcoaching een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

 4. Blankestijn Wandel- en Leefstijlcoaching heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

 5. Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht door opdrachtgever, heeft de opdrachtgever in principe geen recht op restitutie van betaalde gelden.

Artikel 5.    Facturering en betaling

 1. De opdrachtgever dient binnen 21 dagen na factuurdatum aan Blankestijn Wandel- en Leefstijlcoaching te betalen door bijschrijving van het gefactureerde bedrag op een bankrekening van Blankestijn Wandel- en Leefstijlcoaching. 

 2. Bij overschrijding van het betalingstermijn is Blankestijn Wandel- en Leefstijlcoaching gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf de dag dat de opdrachtgever in verzuim is.

 3. Wanneer de opdrachtgever in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Blankestijn Wandel- en Leefstijlcoaching. 

 4. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 

Artikel 6.    Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer staat er voor in dat de geleverde dienst beantwoordt aan de opdracht. 

 2. Opdrachtnemer heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 

 4. Indien de opdrachtgever er niet voor heeft gezorgd dat opdrachtnemer tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

 

Artikel 7.    Informatieverstrekking door opdrachtgever

 1. De opdrachtgever stelt alle informatie die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan opdrachtnemer.

 

Artikel 8.    Geheimhouding

 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen over en weer de in het algemeen rechtsverkeer vereiste zorgvuldigheid en geheimhouding van alle bijzonderheden in acht nemen met betrekking tot de informatie waarover zij de beschikking hebben. 

 2. Blankestijn Wandel- en Leefstijlcoaching zal alle, in het kader van de opdracht verstrekte informatie, vertrouwelijk behandelen en de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten bij de uitvoering van de opdracht. Ten aanzien van de persoonsgegevens houden wij ons aan de wet op privacy.

 

Artikel 9.    Eigendomsrechten

 1. Opdrachtnemer heeft het recht voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. Opdrachtnemer stelt opdrachtgever daarvan vooraf in kennis.

 2. Indien aan het inschakelen van derden, zoals genoemd in lid 1, kosten zijn verbonden, die niet zijn meegenomen in de offerte, dient vooraf schriftelijk toestemming van opdrachtgever te worden verkregen.

 

Artikel 10.    Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met de opdrachtnemer.

 2. Opdrachtgever is ten allen tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk doorbrengen als daarna.

 3. Indien zich bij de uitvoering van de opdracht een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van opdrachtnemer leidt, zal die aanspraak zijn beperkt tot het bedrag overeenkomend met het bedrag van de opdracht.

 4. Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, trainers, docenten, coaches of andere dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens opdrachtgever of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.

 

Artikel 11.    Ontbinding

 1. Indien één der partijen in staat van faillissement wordt verklaard dan wel surséance van betaling heeft aangevraagd, kan elke partij zonder inachtneming van enige termijn, bij aangetekend schrijven aan haar wederpartij deze opdracht met onmiddellijke ingang, tussentijds beëindigen zonder ter zake tot vergoeding van enige schade verplicht te zijn.

 

Artikel 12.    Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien dit voor opdrachtnemer redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van opdrachtnemer ontstane veranderingen die bij het aangaan van de opdracht niet konden worden voorzien.

 2. Opdrachtnemer zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van een overmacht situatie en met opdrachtgever overleggen over de termijn waarbinnen alsnog tot (verdere) uitvoering van de opdracht zal worden overgegaan. Indien de overmacht situatie van tijdelijke aard is, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten voor de duur dat de overmacht situatie voortduurt.

 3. Indien de overmacht situatie naar het oordeel van de opdrachtnemer van blijvende aard is, kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de opdracht en de daaraan verbonden gevolgen. 

 4. Opdrachtnemer is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

 

Artikel 13.    Wijziging/beëindiging overeenkomst

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aan.

 2. De opdracht wordt beëindigd op de overeengekomen datum of op het moment dat aan de overeengekomen inspanning naar de mening van beide partijen is voldaan. Het staat opdrachtnemer vrij eenzijdig de opdracht te beëindigen waarbij opdrachtnemer alleen de in redelijkheid reeds door haar gemaakte kosten verbonden aan de reeds verrichte werkzaamheden in rekening zal brengen.

 

Artikel 14.    Overgang van rechten

 1. Rechten van de opdrachtgever uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van opdrachtnemer.

 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 15.    Toepasselijk recht, geschillen

 1. Tenzij anders overeengekomen zal de opdracht onderworpen zijn aan het Nederlands recht. 

 2. Alle geschillen, van welke aard ook, verband houdend met of voortvloeiend uit de overeengekomen opdracht zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

bottom of page